ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

Α. Μετρήσεις σε Εκπομπές Ρύπων

α/α Περιγραφή μέτρησης Πρότυπο
1 Μέτρηση ταχυτήτων και υπολογισμός παροχών των απαερίων ISO 10780
2 Μέτρηση υγρασίας των απαερίων EN 14790
3 Ισοκινητική δειγματοληψία σκόνης των απαερίων EN 13284.01 & ISO 9096
4 Δειγματοληψία Βαρέων Μετάλλων (Hg, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) στην στερεά και αέρια φάση των απαερίων EN 14385 & EN 13211
5 Δειγματοληψία HCl στην αέρια φάση των απαερίων EN 1911.01
6 Δειγματοληψία HF στην αέρια φάση των απαερίων ISO 15713
7 Δειγματοληψία NH3 στην αέρια φάση των απαερίων VDI 2461
8 Δειγματοληψία SO2 στην αέρια φάση των απαερίων EN 14791
9 Μέτρηση καυσαερίων Ο2, CO2, CO, SΟ2, ΝΟ /ΝΟ2 ISO 10396
10 Μέτρηση των κλασμάτων ΡΜ 10 & ΡΜ 2,5 στη σκόνη των απαερίων VDI 2066
11 Δειγματοληψία PCDD/ PCDF /PAH /PCB στην στερεά και αέρια φάση των απαερίων EN 1948.01
12 Δειγματοληψία Βενζολίου και άλλων Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOCs) στα απαέρια EN 13649
13 Δειγματοληψία διθειάνθρακα (CS2) στα απαέρια EN 13649 & VDI 2457.01
14 Μέτρηση αιθάλης, Rz ELOT 525.1
15 Βαθμονόμηση on-line συστημάτων καταγραφής ρύπων (Ο2, CO2, CO, SΟ2, ΝΟ /ΝΟ2) ISO 10396
16 Βαθμονόμηση on-line συστημάτων καταγραφής ρύπων (σκόνης) EN 13284.01 & ISO 9096


Β. Μετρήσεις στο Περιβάλλον (εξωτερικοί χώροι)

α/α Περιγραφή μέτρησης Πρότυπο
1 Μέτρηση αιωρούμενων στερεών σωματιδίων (ολικά, ΡΜ10 & ΡΜ2,5) EN 12341 & EN 14907
2 Μέτρηση βαρέων μετάλλων στα αιωρούμενα στερεά σωματίδια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 Μέτρηση στάθμης ήχου ΕΝ 61672.01
4 Συλλογή στερεών δειγμάτων (έδαφος, σκόνη εξόδου φίλτρων) και υγρών δειγμάτων (όμβρια ύδατα, λύματα) για ανάλυση διαφόρων παραγόντων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


Γ. Μετρήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας

α/α Περιγραφή μέτρησης Πρότυπο
1 Μέτρηση εισπνεύσιμης & αναπνεύσιμης σκόνης στον εργαζόμενο ή στον χώρο εργασίας. EN 481 & EN 1232
2 Ποιοτική ανάλυση εισπνεύσιμης /αναπνεύσιμης σκόνης ως προς: - βαρέα μέταλλα (Hg, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) - διοξείδιο του πυριτίου, SiO2, (για συμμόρφωση με Κ.Μ.Λ.Ε) - κ.α. ΠΔ 99/1999, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993 & ΠΔ 162/2007
3 Μέτρηση τοξικών ουσιών στον χώρο εργασίας EN 482 & EN 16017.01
4 Μέτρηση δόσης ήχου στον εργαζόμενο ΕΝ 61252/Α1
5 Μέτρηση στάθμης ήχου ΕΝ 61672.01
6 Μέτρηση αμιάντου στον εργαζόμενο ή στον χώρο εργασίας DIN 24184 & VDI 3492.02


Δ. Μετρήσεις Ποιότητας Εσωτερικών Χώρων

α/α Περιγραφή μέτρησης Πρότυπο
1 Μέτρηση εισπνεύσιμης & αναπνεύσιμης σκόνης στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας. EN 481 & EN 1232
2 Ποιοτική ανάλυση εισπνεύσιμης /αναπνεύσιμης σκόνης ως προς: - βαρέα μέταλλα (Hg, As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) - κ.α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 Μέτρηση τοξικών ουσιών στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας EN 16017.01
4 Μέτρηση δόσης ήχου ΕΝ 61252/Α1
5 Μέτρηση στάθμης ήχου ΕΝ 61672.01
6 Μέτρηση αμιάντου στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας. DIN 24184 & VDI 3492


Ε. Διακριβώσεις /Βαθμονομήσεις /Service Οργάνων

α/α Περιγραφή μέτρησης Πρότυπο
1 Θερμόμετρα & θερμοστοιχεία EAL-G31
2 Μανόμετρα ΕΑ-10/17
3 Αναλυτές καυσαερίων, φορητοί (Ο2, CO2, CO, SΟ2, ΝΟ /ΝΟ2) Service manual του κατασκευαστή. Προτύπα αέρια, ιχνηλάσιμα στα διεθνή πρότυπα. ISO 10396.
4 Αναλυτές καυσαερίων, on-line (Ο2, CO2, CO, SΟ2, ΝΟ /ΝΟ2) Service manual του κατασκευαστή. Προτύπα αέρια, ιχνηλάσιμα στα διεθνή πρότυπα. ISO 10396.

Web page designed and created by e-MIND