Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες και βιοτεχνίες όσον αφορά:

στην επιβάρυνση της υγείας
των εργαζόμενων


και στην ασφάλεια στον
χώρο εργασίας


Οι μετρήσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασίας εκτιμούν τους επιβαρυντικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά την παραμονή τους στους χώρους εργασίας.

Συγκεκριμένα :

Η ποιότητα του αέρα μπορεί να είναι υποβαθμισμένη, καθώς διάφοροι αιωρούμενοι ρύποι μπορεί να απειλούν την υγεία των εργαζόμενων είτε με την εισπνοή ή ακόμη και με την απλή έκθεση σε αυτούς. Επίσης, διάφοροι επικίνδυνοι ρύποι και τοξικές ουσίες, μπορεί να έχουν επικαθήσει στους χώρους εργασίας.

Σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης των εργαζόμενων σε ραδιενέργεια, το ύψος της οποίας είναι καθοριστικό για την ασφάλεια των εκτιθεμένων. Τέλος, η στάθμη ήχου και η δόση που δέχεται ο εργαζόμενος αποτελεί πολλές φορές ισχυρό επιβαρυντικό παράγοντα της υγείας του, εφόσον η παραμονή μέσα στον χώρο εργασίας είναι πολύωρη.

Οι μετρήσεις υγιεινής και ασφάλειας εργασίας εκτιμούν τους επικίνδυνους αυτούς παράγοντες και παρέχουν, έτσι, τις απαραίτητες πληροφορίες είτε για την ελαχιστοποίησή τους είτε για την χρήση ΜΑΠ – Μέσων Ατομικής Προστασίας - καθιστώντας ασφαλέστερη, με αυτό τον τρόπο, την παραμονή των εργαζόμενων στον χώρο.
Εκπομπές Ρύπων
Περιβάλλον
Ποιότητα Αέρα εσ.Χώρων
Διακριβώσεις Οργάνων
Αν. Πηγές Ενέργειας

Web page designed and created by e-MIND