Οι μετρήσεις αυτού του είδους αφορούν βιομηχανίες που ενδιαφέρονται για:

Τις εκπομπές ρύπων τους, για απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, για πιστοποίηση (ISO 18001, ISO 14001).

Έλεγχο απόδοσης μονάδων παραγωγής, βαθμό απόδοσης φίλτρων και

Βαθμονόμηση on-line συστημάτων καταγραφής ρύπων.Οι μετρήσεις των εκπομπών ρύπων σε μία μονάδα βιομηχανίας είναι τόσο απαραίτητες για την εναρμόνισή της με τους περιβαλλοντικούς όρους όσο και σημαντικές για την ίδια την λειτουργία της μονάδας

Συγκεκριμένα :

Οι μετρήσεις των εκπομπών ρύπων αποδεικνύουν το εάν η μονάδα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της μονάδας από το κράτος αλλά και να ικανοποιήσουν οποιουσδήποτε φόβους ή επιφυλάξεις που ενδεχομένως να εκφράζονται από τοπικούς φορείς ή γειτνιάζουσες κατοικημένες περιοχές.

Οι μετρήσεις των εκπομπών ρύπων μπορούν να δώσουν μία εικόνα της λειτουργίας μίας μονάδας, επιβεβαιώνοντας, έτσι, το εάν η κατασκευάστρια εταιρεία έχει παραδώσει μία καινούργια μονάδα βάσει των συμφωνηθέντων όρων ή όχι. Με την εικόνα, επίσης, αυτή μπορεί να εκτιμηθεί το κατά πόσον συνέβαλαν στην καλύτερη λειτουργία οι όποιες εργασίες βελτίωσης της μονάδας. Τέλος, βάσει των μετρήσεων στα διάφορα στάδια της λειτουργίας μπορεί να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα της μονάδας και να παράγει ιδέες για την περαιτέρω βελτίωση του βαθμού απόδοσής της.
Περιβάλλον
Υγιεινή & Ασφάλεια
Ποιότητα Αέρα εσ.Χώρων
Διακριβώσεις Οργάνων
Αν. Πηγές Ενέργειας

Web page designed and created by e-MIND