Οι εργασίες αυτού του είδους αφορούν τους επαγγελματίες στους τομείς των μετρήσεων για τον έλεγχο των οργάνων που χρησιμοποιούν, ως προς:


την καλή λειτουργία και


την ορθότητα των
μετρούμενων μεγεθώνΟι διακριβώσεις/βαθμονομήσεις των οργάνων καθώς και τα εκδιδόμενα, για αυτά, πιστοποιητικά, μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν τον επαγγελματία να εργάζεται σωστότερα αλλά να μπορεί και να το αποδείξει.

Συγκεκριμένα :

Οι διαδικασίες της διακρίβωσης/βαθμονόμησης μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση ενός οργάνου συντελώντας, έτσι, στη σωστή συντήρηση και, άρα, στην επιμήκυνση της ζωής του. Κυρίως, όμως, μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του οργάνου διευκολύνοντας την εργασία του επαγγελματία. Η εγγυημένη, δε, ορθότητα των μετρούμενων μεγεθών βελτιώνει την απόδοση της εργασίας αλλά και το κύρος και την ποιότητα του αποτελέσματος.

Η απόδειξη (πιστοποιητικό) πως τα όργανα που χρησιμοποιούνται λειτουργούν σωστά και μετρούν ορθά αποτελεί πλεονέκτημα για τον υποψήφιο πελάτη του επαγγελματία, καθώς και για οποιοδήποτε κρατικό έλεγχο ή έγκριση πιστοποίησης (ISO).
Εκπομπές Ρύπων
Περιβάλλον
Υγιεινή & Ασφάλεια
Ποιότητα Αέρα εσ.Χώρων
Αν. Πηγές Ενέργειας

Web page designed and created by e-MIND