ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Το Τμήμα Μετρήσεων της e-MIND χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό για μετρήσεις στην έδρα του πελάτη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Για τις μετρήσεις όπου απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων, η εταιρεία μας συνεργάζεται με τα εργαστήρια του ΤUV Suddeutschland στο Μόναχο και Donzdorf Γερμανίας, με διαπίστευση κατά EN ISO 17025.

SERVICE

Το Τμήμα Service αναλαμβάνει την συντήρηση και βαθμονόμηση οργάνων πελατών με έκδοση πιστοποιητικών. Χρησιμοποιώντας πρότυπα όργανα και αέρια βαθμονόμησης ιχνηλάσιμα στα διεθνή πρότυπα εξασφαλίζει τον έλεγχο καλής λειτουργίας καθώς και την βαθμονόμηση /διακρίβωση του εξοπλισμού των πελατών, καθώς και του τμήματος μετρήσεων της εταιρείας μας.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Μελετών συνεργάζεται με την Αυστριακή εταιρεία Riebenbauer για την εκπόνηση μελετών που αφορούν σε εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται μελέτες και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και θερμοηλιακών συστημάτων. Η συνεργασία, επίσης, αφορά σε συστήματα τηλεθέρμανσης και παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ (π.χ. απόβλητη ξυλεία).

e-MIND
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καλύμνου 30, Αθήνα 112 51
Τηλ/Fax: 210-8815830